Natuur

Natuur

Het MOB-terrein is gelegen in een natuurrijk gebied. De onderdelen die we in dit stuk benoemen zijn de vleermuizen, de mussen, de gierzwaluwen, de roofvogels, het bos en de aansluiting op het belendende natuurgebied.

Vleermuizen

De loodsen bieden onderdak aan vleermuizen. In Nederland zijn deze dieren beschermd. Daarom zullen er mitigerende maatregelen worden genomen, zodat ze tijdens de verbouwing onderdak hebben. Nadat de loodsen verbouwd zijn zullen deze voorzien zijn van één of meerdere vleermuiskasten op de gevel.

Mussen, gierzwaluwen en roofvogelnesten

De loodsen zijn ongeschikt voor mussen en gierzwaluwen om in te broeden, maar de beheerderswoning bij de ingang van het terrein kan mussen en gierzwaluwen herbergen. Nader onderzoek moet dit uitwijzen. Als dit zo is worden er mitigerende maatregelen genomen. Door het plaatsen van tijdelijke nestkasten hoeven zij niet te verhuizen. Uiteraard gebeurt dit buiten het broedseizoen. Ook voor deze vogels zullen nestkasten tijdens of na de verbouwing geplaatst worden. Tevens is er een bewoond nest van een buizerd op het terrein. Hier wordt extra rekening mee gehouden.

Natuurinclusief bouwen: nestplaats voor mussen geïntegreerd in het nieuwe gebouw

Aansluiting op Plantage Willem III

Het MOB-terrein is op drie plaatsen omgeven door natuurgebied Plantage Willem III. Dit gebied bestaat uit open schraallanden, heide en droge bossen. Er loopt een wandelpad doorheen, waar geen honden mogen komen. Hier wordt rekening mee gehouden bij de huisdieren die op het terrein wonen.

In het hek rondom het terrein worden wild-poortjes gemaakt zodat grotere dieren, zoals zwijnen en dassen, op het terrein kunnen fourageren.

Het bos

Het jonge bos heeft momenteel niet veel natuurwaarde, maar heeft de potentie om uit te groeien tot een divers bos waarin zeldzame planten en dieren een plek kunnen vinden. Met het juiste bosbeheer, goede uitgangspunten en voldoende tijd wordt dit bewerkstelligd. Door het aanwijzen van een groot aantal stukken aaneengesloten bos kunnen deze gebieden zich ongestoord ontwikkelen tot een volwassen bos. Hierin worden enkel ongewenste exoten verwijderd.